Nazwa zadania: Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu efektu przyrodniczego na skutek realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet V Ochrona Przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony środowiska siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej".

Numer sprawy: SGGN-5.1.3/7/2014

Data zamieszczenia: 21.07.2014r.

 

Do pobrania: