Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców
gmin Stowarzyszenia do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces”.

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby:

 1. Będące mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.
 2. Będące osobą lub rodziną zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:
  1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
  2. osoby, o mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  4. osoby nieletnie,
  5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  6. osoby z niepełnosprawnością,
  7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością,
  8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,
  9. osoby niesamodzielne;
  10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
  11. osoby korzystające z PO PŻ.

* W ramach wsparcia towarzyszącego udział w projekcie wezmą członkowie otoczenia Uczestnika Projektu (otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu osoby z otoczenia (w tym członkowie rodzin) zaproszeni zostaną do udziału w formach wsparcia tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uwaga: Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki (określonych w punkcie 2 a-k), w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Projekt oferuje:

 1. doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu,
 2. kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:
  - koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500,00 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);
  - stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł (jednorazowo);
  - pokrycie kosztów dojazdu.
 3. płatne 3 miesięczne staże zawodowe:
  - stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500,00 zł/ m- c,
  - dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska pracy w wysokości do 5 000,00 zł na jedno stanowisko;
  - dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1 000,00 zł/m-c.

Rekrutacja trwa od 01.01.2017 do 30.04.2017 roku.

Serdecznie zapraszamy!!!

Do pobrania: