Informacja dotycząca złożonych w toku prowadzonego postępowania pytań i wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie szkoleń zawodowych” w ramach projektu Aktywna integracja szansą na sukces współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1

 

Zamawiający informuje, że w dniu 11 października 2017 roku wpłynęły następujące pytania i wnioski o wyjaśnienie treści:

 

Pytanie 1. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w realizacji szkoleń/kursów w przedmiotowym zakresie dla nie mniejszej ilości osób niż określono dla danej części, czy musi to być jedno szkolenie dla np. 6 osób dot. części III czy np. 6 szkoleń dla jednej osoby?

Odpowiedź: Wykonawca winien posiadać doświadczenie nie mniejsze niż przeszkolenie wskazanej w danej części zamówienia liczby osób w zakresie/tematyce wskazanych dla tej części. I tak dla części III należy posiadać doświadczenie w przeszkoleniu 6 osób z danej tematyki, nie ma przy tym znaczenia było to jedno szkolenie np. dla 10 osób czy 6 szkoleń dla 1 osoby.

 

Pytanie 2. W przypadku szkoleń, w których jest to wymagane, instytucja szkoleniowa ma posiadać aktualne akredytacje, licencje lub certyfikat. Proszę o wyjaśnienie o których szkoleniach jest mowa.

Za realizację usługi zgodnie z obowiązującym prawodawstwem odpowiada wykonawca usługi i jako podmiot co do zasady wyspecjalizowany, a przede wszystkim posiadający doświadczenie, winien mieć wiedzę w przedmiotowej kwestii. Zamawiający przedstawił opis funkcjonalny zamówienia i z zastrzeżeniem minimalnych wymagań technicznych wynikających z odrębnych umów w zakresie minimalnych wskaźników jakie w ramach projektu mają być osiągnięte oraz narzuconych przez instytucję kontraktującą metod i form potwierdzania nabywanych przez uczestników szkoleń kwalifikacji Zamawiający dopuszcza odpowiednio zindywidualizowany, ale też wyspecjalizowany w danych podmiotach sposób spełnienia danej usługi, przez co też nie wskazuje żadnych konkretnych akredytacji, licencji czy certyfikatów, a jedynie wskazuje, że właściwe akredytacje, licencje czy certyfikaty, jeżeli są wymagane do przeprowadzenia szkoleń/kursów i/lub egzaminów, wykonawca winien posiadać.

 

Pytanie 3. Zakres szkolenia zostanie przeprowadzony na terenie gminy, w której ma miejsce zamieszkania dany uczestnik, więc czy np. dla części III szkolenie to miałoby się odbyć w czterech gminach?

W przypadku kursów/szkoleń realizowanych na rzecz uczestników zamieszkujących różne gminy winny być one zrealizowane/przeprowadzone na terenie gminy/gmin, z których pochodzą uczestnicy i/lub w miastach powiatowych, w obrębie których (powiatów) funkcjonują dane gminy, z zastrzeżeniem, że odległość z miejsca zamieszkania (Gmina X) do miejsca realizacji szkolenia (Miasto Y) będzie nie większa niż odległość do miasta wojewódzkiego (dla każdej z gmin) chyba, że odrębne przepisy określają miejsca realizacji danej formy kursu/szkolenia/egzaminu w miejscu szczególnym np. WORD w zakresie egzaminów na prawo jazdy – wówczas należy zrealizować daną formę kursu/szkolenia/egzaminu we właściwym miejscu możliwie najbliżej Gmin, w których zamieszkują uczestnicy.

Odrębną kwestią poszczególnych szkoleń/kursów jest część praktyczna szkolenia/kursu (minimum 75% przewidywanego czasu szkolenia) która ma zostać zrealizowana na terenie gminy, w której ma miejsce zamieszkania dany uczestnik (w przypadku obiektywnych przesłanek jak np. brak zakładów pracy/pracodawców mogących/mających możliwości przyjęcia na część praktyczną szkolenia praktykantów/uczestników szkoleń, szkolenia praktyczne będą mogły się odbywać w innych miejscowościach, z zastrzeżeniem, że odległość z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca realizacji części praktycznej będzie nie większa niż do właściwego miasta powiatowego dla gminy, w której zamieszkuje uczestnik)

 

Pytanie 4. W pkt. II niniejszego zapytania ofertowego mowa jest o 50 osobach lecz po przeliczeniu liczby osób w pkt. III opis przedmiotu zamówienia jest 46.

W punkcie II zawarte są informacje dot. projektu, m.in. jego celach. W punkcie III zawarty jest opis przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie 5. W formularzu ofertowym w pkt. 1 nr 9 jest napisane ,,Doświadczenie w realizacji szkoleń/kursów w przedmiotowym zakresie dla nie mniejszej ilości osób niż określono dla danej części” czy nie powinno być opiekun osób starszych z kwalifikowaną pierwszą pomocą.

Odpowiedź 5: Tak. Jest to oczywista omyłka pisarska. Treść danej komórki winna odnosić się do nazwy kursu, tj. Opiekun osób starszych z kwalifikowaną pierwszą pomocą

 

Pytanie 6. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie miejsca wykonywania szkoleń. Przykładowo kurs: "Opiekunka do dziecka z kwalifikowaną pierwszą pomocą" ma 6 uczestników z gmin: Tykocin, Narewka, Zawady oraz Krypno. Czy tych uczestników może uczestniczyć w jednym kursie w Białymstoku, czy każdy z uczestników musi odbyć kurs najbliżej miejsca zamieszkania co za tym idzie trzeba zorganizować tyle kursów co jest uczestników gmin? Kto zwracam koszty podróży dla kursantów na miejsce szkolenia?

Odpowiedź: W zakresie miejsca realizacji usługi odpowiedź analogiczna do pytania nr 3. W zakresie zwrotów kosztów podróży dla kursantów: koszty pokrywa Zamawiający (rozliczenie indywidualne z uczestnikami)