Zestaw logotypow kolorowych EFRR

 

WYDŁUŻONA DODATKOWA REKRUTAJA

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020.

Uczestnikami Projektu mogą zostać:

 1. Osoby będące mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.

 2. Osoby, które ukończyły 50 rok życia i są jednocześnie osobami niepracującymi o statusie na rynku pracy:

 1. Bezrobotne zarejestrowane w miejscowym PUP zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie
  z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
  z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

albo

 1. Bierne zawodowo niezarejestrowane w miejscowym PUP.

 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniającym co najmniej jedną przesłankę tj.:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

 2. osoby, o mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 4. osoby nieletnie,

 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

 6. osoby z niepełnosprawnością,

 7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością,

 8. osoby niesamodzielne;

 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

 10. osoby korzystające z PO PŻ.

Uwaga: Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, które spełniają jednocześnie wymagania określone z punktu 1, 2 oraz minimum jedną przesłankę z punktu 3 (w tym przede wszystkim korzystające z PO PŻ 2014-2020)

Projekt oferuje:

 1. doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu,

 2. kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:

 • koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500,00 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);

 • stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł (jednorazowo);

 • pokrycie kosztów dojazdu.

 1. płatne 3 miesięczne staże zawodowe:

 • stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500,00 zł/ m- c,

 • dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska pracy w wysokości do 5 000,00 zł na jedno stanowisko;

 • dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1 000,00 zł/m-c.

Dodatkowa rekrutacja trwa do 30.11.2017 roku!

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

Materiały do pobrania: