WYDŁUŻONA DODATKOWA REKRUTAJA

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020.

 

Uczestnikami Projektu mogą zostać:

 1. Osoby będące mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.
 2. Osoby, które ukończyły 50 rok życia i są jednocześnie osobami niepracującymi o statusie na rynku pracy:
 • Bezrobotne zarejestrowane w miejscowym PUP zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie
  z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
  z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

albo

 • Bierne zawodowo niezarejestrowane w miejscowym PUP.
 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniającym co najmniej jedną przesłankę tj.:
 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby, o mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby nieletnie,
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
 • osoby korzystające z PO PŻ.

Uwaga: Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, które spełniają jednocześnie wymagania określone z punktu 1, 2 oraz minimum jedną przesłankę z punktu 3 (w tym przede wszystkim korzystające z PO PŻ 2014-2020)

Projekt oferuje:

 1. doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu,
 2. kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:
 • koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500,00 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);
 • stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł (jednorazowo);
 • pokrycie kosztów dojazdu.

       3. płatne 3 miesięczne staże zawodowe:

 • stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500,00 zł/ m- c,
 • dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska pracy w wysokości do 5 000,00 zł na jedno stanowisko;
 • dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1 000,00 zł/m-c.

 

Dodatkowa rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc w projekcie!!!                                                                                                         

Serdecznie zapraszamy!        

 

Do pobrania: