Zestaw logotypow kolorowych EFRR

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców
gmin Stowarzyszenia do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces”.

 

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby:

 1. Będące mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.
 2. Będące osobą lub rodziną zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:
 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby, o mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby nieletnie,
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
 • osoby korzystające z PO PŻ.

 

* W ramach wsparcia towarzyszącego udział w projekcie wezmą członkowie otoczenia Uczestnika Projektu (otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu osoby z otoczenia (w tym członkowie rodzin) zaproszeni zostaną do udziału w formach wsparcia tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uwaga: Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki (określonych w punkcie 2 a-k), w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Projekt oferuje:

a. doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu,

b. kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:

 • koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500,00 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);
 • stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł (jednorazowo);
 • pokrycie kosztów dojazdu.

c. płatne 3 miesięczne staże zawodowe:

 • stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500,00 zł/ m- c,
 • dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska pracy w wysokości do 5 000,00 zł na jedno stanowisko;
 • dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1 000,00 zł/m-c.

Rekrutacja trwa od 01.01.2017 do 28.02.2017 roku.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Materiały do pobrania:

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

a.    osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

b.    osoby, o mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c.    osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

d.    osoby nieletnie,

e.    osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

f.      osoby z niepełnosprawnością,

g.    rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością,

h.    osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,

i.      osoby niesamodzielne;

j.      osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

k.    osoby korzystające z PO PŻ.