Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Od początku trwania projektu udało się zrealizować prace we wszystkich obiektach. Obecnie trwają negocjacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /Instytucją Wdrażającą/ w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe prace termomodernizacyjne w ramach wygenerowanych oszczędności. Po akceptacji zaproponowanego zakresu prac dodatkowych zostanie tym samym wydłużony termin zakończenia realizacji projektu.

Projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” jest realizowany w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2007-2013.