Budowa małej infrastruktury

Projekt pn.: „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” był realizowany i współfinansowany w ramach Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013