PROJEKT PN.: „AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA SUKCES”
nr RPO.07.01.00-20-0045/16

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

 

Beneficjent projektu: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Europartner AKIE, COGINTIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.06.2018 roku

Wartość projektu: 1 329 804, 00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 256 204,00 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost aktywności zawodowej i społecznej wśród 50 UP (35 K i 15 M) oraz min. 20 osób z otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 15 gmin woj. Podlaskiego (Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zawady, Wyszki, Knyszyn, Krypno, Kobylin-Borzymy, Sokoły, Narew, Narewka) w terminie od 01.01.2017 – do dnia 30.06.2018 roku.

GRUPA DOCELOWA:

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie 15 gmin Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi. Oprócz Uczestnika Projektu, w ramach wsparcia towarzyszącego udział
w projekcie wezmą członkowie z otoczenia Uczestnika Projektu, w tym członkowie ich rodzin – tzw. uczestnicy wspierający.

 

OFEROWANE WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 1. wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne oraz inne formy wsparcia społecznego,
 2. wsparcia zawodowe: doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
 3. kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:
  - koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500,00 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);
  - stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł (jednorazowo);
  - zwrot kosztów dojazdu.
 4. 3 miesięczne staże zawodowe:
  - stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500,00 zł/ m- c,
  - zwrot kosztów dojazdu,
  - dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska pracy w wysokości do 5 000,00 zł na jedno stanowisko;
  - dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1 000,00 zł/m-c.

 

BIURO PROJEKTU

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi

ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna

Tel.: 85 650 51 38, 796 366 100